دستگاه
3.1 دستگاه تحت فشار، قادر به اعمال و تنظیم فشار آب در قطعه آزمایش به
صورت سینوسی یا ذوزنقه ای بین محدودیت های فشار که در استاندارد مرجع مشخص شده است.
3.2 دستگاه اندازه گیری فشار، قادر به اندازه گیری فشار آب در قطعه آزمایش با دقت 5 ±٪. اندازه گیری دستگاه باید بتواند رکوردی از شکل موج سینوسی یا ذوزنقه ای ایجاد کند.
3.3 محفظه آزمایش، قادر به حفظ دمای آزمایش تعیین شده (به بند 4) تا دقت 2± درجه سانتیگراد.
3.4 دماسنج(های) با قابلیت بررسی انطباق با دمای تست مشخص شده (به 3.3 مراجعه کنید).
3.5 دستگاه آب بندی انتهایی، با اندازه و روش آب بندی مناسب برای آب بندی انتهای غیر متصل قطعه آزمایش
. دستگاه باید به گونه ای مهار شود که نیروهای طولی بر اتصالات وارد نشود. یک آرایش آزمایشی معمولی در شکل 1 نشان داده شده است.

4 پارامترهای آزمون،
مگر اینکه در استاندارد مرجع به نحو دیگری مشخص شده باشد، پارامترهای آزمون ارائه شده در جدول 1 باید اعمال شوند.

5 قطعه آزمایش
5.1 شماره
تعداد قطعات آزمایش باید مطابق بند 4 باشد.

5.2 آماده سازی
قطعه آزمایش باید شامل مجموعه ای از لوله ها و حداقل یک اتصالات باشد که مطابق با
رویه توصیه شده سازنده به هم وصل شده باشد.
طول آزاد در هر طرف اتصالات مورد آزمایش نباید کمتر از 1.5dn یا 300 میلی متر باشد، هر کدام بیشتر باشد، که dn قطر بیرونی اسمی لوله است.
به منظور گنجاندن تعداد مورد نیاز لوله و اتصالات، ممکن است چندین قطعه آزمایش به طور همزمان مورد آزمایش قرار گیرند، مشروط بر اینکه خرابی یک قطعه آزمایش بر روی قطعات دیگر تحت آزمایش تأثیری نداشته باشد.
6 شرطی سازی
6.1 هر قطعه آزمایش را با آب پر کنید تا تمام هوا خارج شود.
6.2 قطعه آزمایش و آب را در آن به دمای مشخص شده برسانید (به بند 4 مراجعه کنید).
6.3 قطعه آزمایش را در دمای قابل اجرا (به بند 4 مراجعه کنید) مطابق با جدول 2 قبل یا بعد از اتصال قطعه(های) آزمایش به دستگاه تحت فشار قرار دهید. اگر اتصال بعدی ضروری است، اطمینان حاصل کنید که تمام هوا دوباره خارج شده و تهویه بلافاصله قبل از اتصال به دستگاه فشار دهنده کامل شده است.

7 رویه
7.1، مگر اینکه در استاندارد مرجع به گونه ای دیگر مشخص شده باشد، قطعه آزمایش را در معرض
محدودیت های فشار قابل اعمال مطابق با جدول 3 و تعداد سیکل ها و فرکانس چرخه مطابق با بند 4 قرار دهید، در حالی که، برای مدت زمان آزمایش و پس از تکمیل
یک ) حفظ دمای آزمایش،
ب) پایش قطعه آزمایش از نظر وجود هرگونه نشانه نشتی، و
ج) بررسی شکل موج در شروع، در فواصل منظم و در پایان آزمایش و ثبت آنها.

7.2 اگر نشتی قبل از اتمام تعداد چرخه ها رخ داد، تعداد چرخه های سپری شده و موقعیت و ماهیت نشتی را ثبت کنید.
7.3 پس از اتمام تعداد چرخه ها، تمام اتصالات را برای هر گونه نشانه ای از نشتی بررسی کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *